Rząd przyjął kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które mają zaostrzyć kary dla kierowców.  Zakładają one między innymi podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny w przypadku wykroczeń drogowych z 5 tys. zł do 30 tys. zł oraz konfiskatę samochodu za jazdę w stanie nietrzeźwości. Zaproponowano także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń OC z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Wyższe mandaty

Po serii tragicznych wypadków na polskich drogach Rząd zaproponował kierunki zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze.

Jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie to organy kontroli ruchu drogowego i sądy będą mogły nakładać i orzekać wyższe kary pieniężne za szczególnie niebezpieczne wykroczenia. Między innymi:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy,
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych,
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym,
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h (obecnie kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 50 do 500 zł), natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Zgodnie z założeniami wpływy z grzywien mają być przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego   finansowane są inwestycje drogowe.

Co więcej, uzgodniono także zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności dla kierowców, którzy prowadzą w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie to będzie dotyczyć:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Zaproponowane zmiany umożliwiają orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

 • obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono także instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

 • czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Punkty karne – zmiany

Z opublikowanych informacji wynika, że zmiany mają dotyczyć także punktów karnych. Zaproponowano, by:

 • punkty kasować dopiero po upływie 2 lat,
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca otrzymywał nawet 15 punktów karnych – obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10,
 • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Ceny OC powiązanie z liczbą punktów karnych i rodzajem wykroczeń

Od jakiegoś czasu słyszeliśmy już o tym, że ceny ubezpieczeń komunikacyjnych mają być powiązane z liczbą punktów karnych. Dlatego dla niektórych osób nie będzie zaskoczeniem to, że zatwierdzone kierunki zmian uzależniają wysokość składki OC od liczby punktów karnych. Co więcej, umożliwiono udostępnienie firmom ubezpieczeniowym danych z CEPiK, dzięki którym ubezpieczyciele będą mogli dostosować stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów.

Ostateczny kształt projektu zmian w ustawie poznamy po dokonaniu korekt legislacyjnych.

Źródło: KPRM