Przyjęty przez Sejm projekt przepisów o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zakłada wprowadzenie szeregu ułatwień dla właścicieli i kierujących pojazdami m.in. uproszczając procedury związane z rejestracją pojazdów. Aktualnie projekt ustawy trafił pod obrady Senatu a najbliższe dni pokażą w jakiej formie zostanie ostatecznie przyjęty.

Proponowane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

W ostatnich latach wymagania ustawowe zmieniały się między innymi w kierunku ułatwienia warunków rejestracji pojazdów. Jednak uproszczenia te są niewystarczające w kontekście oczekiwań wielu posiadaczy pojazdów. Mając to na uwadze w projekcie ustawy zaproponowano następujące rozwiązania:

  • Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Aktualnie kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

  • Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

  • Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane

Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line.

  • Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania

Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

  • Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne

W projekcie zaproponowano ponadto wprowadzenie możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

  • Dealer zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną.

  • Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe.  Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku)  wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Przepisy ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to ma wyeliminować konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów może być wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium Polski nie nastąpiła zmiana własności, nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać  do urzędu umowy kupna pojazdu.

Co ważne projekt ustawy zakłada zapisywanie w centralnej ewidencji pojazdów informacji o przekroczeniu 30 dniowych terminów związanych z obowiązkiem zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu, a także rejestracji po sprowadzeniu auta z zagranicy. W razie prowadzonego postępowania właściwe organy będą mogły korzystać z tych informacji udostępnianych im z ewidencji na podstawie Prawa o ruchu drogowym. Ma to przyczynić się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów ww. obowiązków w powiązaniu z ustanowionymi już wcześniej karami pieniężnymi.

Projekt ustawy trafił już do Senatu i w najbliższych dniach dowiemy się czy powyższe propozycje zostaną uchwalone takim kształcie. Patrząc jednak na proponowane zmiany można stwierdzić, że z perspektywy właściciela pojazdu najważniejsza będzie raczej oszczędność czasu, niż pieniędzy.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Natomiast przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od daty publikacji.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury