Ministerstwo Infrastruktury powróciło do projektu wprowadzenia zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja przewiduje zwiększenie nadzoru nad badaniami technicznymi oraz wprowadza obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2021 roku.

Zmiany w badaniach technicznych

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada na diagnostów obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej 5 dokumentacji przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu:

Takie rozwiązanie pozwoli na identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu. Za niezbędną uznano dokumentację fotograficzną całej bryły pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego. Wyznaczony okres pięciu lat jest równoznaczny z minimalnym okresem przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.”

Wcześniej wprowadzane zmiany w badaniach technicznych zakładały między innymi monitoring na stacjach diagnostycznych.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rekomendowane w projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym rozwiązania opierają się na:

  • Stworzeniu systemu zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów, poprzez rozdzielenie kompetencji nadzorczych na dwa organy: organu nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz organu nadzoru sprawującego nadzór na samymi diagnostami.
  • Pozostawieniu starosty organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz wyznaczenie starosty, jako nadzorującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów, przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (Dyrektor TDT), nadzoru nad diagnostami.
  • Wprowadzeniu instrumentów oddziaływania przez organy nadzoru na system badań technicznych pojazdów i stacji kontroli pojazdów, umożliwiające szybkie reagowanie na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych.
  • Stworzeniu nowego systemu szkolenia dla diagnostów – zasadnym jest skoordynowanie krajowego systemu szkoleń przez stworzenie szczegółowych wymagań dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy), oraz nadzoru nad nimi, jak również stworzenie systemu przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych, jak również cyklicznych przypominających i rozszerzających wiedzę z zakresu konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania badań pojazdów (warsztaty doskonalenia zawodowego).
  • Wyznaczeniu Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, jako odpowiedzialnego za egzaminowanie kandydatów na diagnostów i diagnostów.
  • Wyznaczeniu Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego oraz Dyrektora TDT do przeprowadzania seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów.
  • Wyznaczeniu Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi pojazdów, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską.

Zwiększony nadzór nad stacjami diagnostycznymi

Doświadczenia, jakie Ministerstwo Infrastruktury zdobyło przy pierwszej próbie implementacji omawianej dyrektywy spowodowały, że wybrano opcję proponowaną np. przez Związek Powiatów Polskich. Takim właśnie rozwiązaniem jest pozostawienie Starostom nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz odciążenie ich od technicznego nadzoru nad samymi diagnostami dając kompetencje nadzoru nad diagnostami Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT).

Zaproponowane rozwiązanie polegające na powierzeniu nadzoru kilku podmiotom powinno sprawić, że cele, jakie zakłada dyrektywa unijna zostaną osiągnięte. Dla pełnej transparentności nowego rozwiązania zaproponowano też, aby przenieść od TDT uprawnienia w zakresie egzaminowania kandydatów na diagnostów i powierzyć to zadanie Instytutowi Transportu Samochodowego (ITS) – jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Jak wyjaśnia resort „Mając na względzie fakt, że system badań technicznych w Polsce wymaga przebudowy, to wprowadzenie powyższych rozwiązań jest niezbędne z uwagi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w konsekwencji prawidłowego osiągnięcia celów, w zakresie minimum implementacyjnego, jakie wyznaczają nam przepisy unijne.”

Nowelizacja ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/, Projekt o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw