W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się a także obowiązkową 14 dniową kwarantannę dla osób wracających do kraju. Obostrzenie to dotyczy także osób pracujących po drugiej stronie granicy, wyjątkiem są kierowcy zawodowi.

14 dniowa kwarantanna

Od 27 marca wszystkie osoby, które pracują w sąsiednim kraju a przyjeżdżają do Polski będą objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Rozporządzenie mówi, że „od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny”. Z konieczności odbycia kwarantanny zostali jednak wyłączni kierowcy zawodowi.

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

Jak podaje Główny Inspektorat transportu Drogowego zwolniony z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy jest:

  • Kierowca, który prowadzi pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym,
  • Kierowca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudniony przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy,
  • kierowca zawodowy w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym) wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Co ważne kierowcy, którzy wracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

  • krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  • świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polscy kierowcy dodatkowo muszą okazać zaświadczenia lub umowę o pracę w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumenty te mają za zadanie uprawdopodobnienie zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy. W wyjątkowej sytuacji kierowca może złożyć pisemne oświadczenie.

Kierowcy zawodowi, którzy są cudzoziemcami a wracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GITD, Straż Graniczna

 
Rozkoduj VIN: