Ostatnie dni i tygodnie to prawdziwe szaleństwo dotyczące danych osobowych. Informacje o RODO codziennie atakują nasze skrzynki e-mailowe. Czy kierowcy, którzy podczas codziennej jazdy używają wideorejestratorów robią to zgodnie z nowymi przepisami?

Nagrywasz film?

Nagranie z wideorejestratora może być bardzo przydatne w razie wystąpienia zdarzenia drogowego. Kamerki samochodowe nagrywają najczęściej pojazdy, ich numery rejestracyjne oraz wizerunek konkretnej osoby. To wszystko sprawia, że zapisany obraz może pomóc w rozpoznaniu konkretnej osoby.

By rozpocząć dyskusję na temat danych osobowych warto przyjrzeć się konkretnym definicją prawnym. W art. 4 ust. 1 Rozporządzenia znajduje się definicja danych osobowych, która mówi, że:

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Natomiast jeśli mowa o przetwarzaniu danych, to dowiadujemy się, że:

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Reasumując: można dojść do wniosku, że nagranie z wideorejestratora pozwala na zidentyfikowanie i rozpoznanie osoby fizycznej. Oznacza to, że w myśl przepisów prawa mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyłączenia RODO

Portal legalniewsieci.pl informuje o wyłączeniach stosowania Rozporządzenia. Art. 2 ust. 1 lit. c zawiera wyłączenia stosowania RODO:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze”.

Co to oznacza w praktyce i ma się do nagrywania filmów podczas jazdy? Utrwalanie nagrania z kamerki można w niektórych sytuacjach uznać jako przetwarzanie danych osobowych, ale przepisy Rozporządzenia i tak nie znajdą zastosowania (o ile kierowca nie jest profesjonalistą w używaniu wideorejestratorów i używa kamery do celów zawodowych lub ma związek z jego działalnością gospodarczą). Regulacja to w zasadzie nic innego jak powtórzenie zasady o obowiązującej na gruncie poprzedniej Ustawy o ochronie danych osobowych, art. 3a ust. 1 pkt.1:

„Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych”.

Legalniewsieci.pl informują również, że osobisty cel w jakim dochodzi do przetwarzania danych osobowych traci swój osobisty przymiot w przypadku publicznego udostępniania danych.

Nagranie z kamery samochodowej zostanie np. opublikowane w internecie, to wyłączenie stosowania RODO przestanie obowiązywać, a podmiot, który udostępnia te dane będzie podlegał Rozporządzeniu oraz związanymi z tymi odpowiedzialnościami.

Źródło: www.legalniewsieci.pl